Tới đây, ngày 25/6/2017 Nghị định 53/2017/NĐ-CP chính thức có hiệu lực, theo đó quy định 12 loại Giấy tờ hợp pháp về đất đai để cấp Giấy phép xây dựng (GPXD). Như vậy, đối với các trường hợp không có một trong 12 loại giấy tờ này, thì việc xin phép xây dựng sẽ như thế nào?