Các lợi ích thực sự mà một người sở hữu hợp đồng bảo hiểm nhân thọ có được, được đề cập dưới đây xuất phát từ việc nhìn nhận các lợi ích cho một khách hàng khi họ từ chối tham gia bảo hiểm