Bảo lãnh bảo hành là việc Ngân hàng - thông qua việc ban hành Thư bảo lãnh, bảo đảm việc thực hiện đúng và đầy đủ các nghĩa vụ liên quan đến "Chất lượng sản phẩm" hoặc/và "Nghĩa vụ bảo hành" của Doanh nghiệp (thường là Nhà thầu/Bên cung cấp dịch vụ/Bán hàng hóa) theo hợp đồng đã ký kết với Bên nhận bảo lãnh (Chủ đầu tư, Bên mua, bên sử dụng dịch vụ). Thư bảo lãnh bảo hành thường được Chủ đầu tư, Bên mua, bên sử dụng dịch vụ yêu cầu Nhà thầu, Bên bán, bên cung cấp dịch vụ phải làm việc với Ngân hàng để phát hành, thay cho việc Chủ đầu tư, Bên mua, bên sử dụng dịch vụ giữ lại một khoản tiền của Giá trị Hợp đồng để đảm bảo phần nào nghĩa vụ bảo lãnh/khắc phục các sai sót hoặc thiệt hại liên quan đến chất lượng sản phẩm, dịch vụ được Nhà thầu, Bên bán, bên cung cấp dịch vụ thực hiện. Thông thường mức giữ lại để đảm bảo cho nghĩa vụ này chiếm khoảng 5% Giá trị Hợp đồng.