5/28/2017

Mẫu Thư bảo lãnh bảo hành (Song ngữ)

 

Description: Bảo lãnh bảo hành là việc Ngân hàng - thông qua việc ban hành Thư bảo lãnh, bảo đảm việc thực hiện đúng và đầy đủ các nghĩa vụ liên quan đến "Chất lượng sản phẩm" hoặc/và "Nghĩa vụ bảo hành" của Doanh nghiệp (thường là Nhà thầu/Bên cung cấp dịch vụ/Bán hàng hóa) theo hợp đồng đã ký kết với Bên nhận bảo lãnh (Chủ đầu tư, Bên mua, bên sử dụng dịch vụ). Thư bảo lãnh bảo hành thường được Chủ đầu tư, Bên mua, bên sử dụng dịch vụ yêu cầu Nhà thầu, Bên bán, bên cung cấp dịch vụ phải làm việc với Ngân hàng để phát hành, thay cho việc Chủ đầu tư, Bên mua, bên sử dụng dịch vụ giữ lại một khoản tiền của Giá trị Hợp đồng để đảm bảo phần nào nghĩa vụ bảo lãnh/khắc phục các sai sót hoặc thiệt hại liên quan đến chất lượng sản phẩm, dịch vụ được Nhà thầu, Bên bán, bên cung cấp dịch vụ thực hiện. Thông thường mức giữ lại để đảm bảo cho nghĩa vụ này chiếm khoảng 5% Giá trị Hợp đồng.

Bảo lãnh bảo hành là một trong các loại bảo lãnh mà Ngân hàng cung cấp cho Khách hàng của mình, bao gồm một số loại bảo lãnh phổ biến: bảo lãnh thanh toán, bảo lãnh thực hiện hợp đồng, bảo lãnh bảo hành...

Bảo lãnh bảo hành là việc Ngân hàng - thông qua việc ban hành Thư bảo lãnh, bảo đảm việc thực hiện đúng và đầy đủ các nghĩa vụ liên quan đến "Chất lượng sản phẩm" hoặc/và "Nghĩa vụ bảo hành" của Doanh nghiệp (thường là Nhà thầu/Bên cung cấp dịch vụ/Bán hàng hóa) theo hợp đồng đã ký kết với Bên nhận bảo lãnh (Chủ đầu tư, Bên mua, bên sử dụng dịch vụ). Thư bảo lãnh bảo hành thường được Chủ đầu tư, Bên mua, bên sử dụng dịch vụ yêu cầu Nhà thầu, Bên bán, bên cung cấp dịch vụ phải làm việc với Ngân hàng để phát hành, thay cho việc Chủ đầu tư, Bên mua, bên sử dụng dịch vụ giữ lại một khoản tiền của Giá trị Hợp đồng để đảm bảo phần nào nghĩa vụ bảo lãnh/khắc phục các sai sót hoặc thiệt hại liên quan đến chất lượng sản phẩm, dịch vụ được Nhà thầu, Bên bán, bên cung cấp dịch vụ thực hiện. Thông thường mức giữ lại để đảm bảo cho nghĩa vụ này chiếm khoảng 5% Giá trị Hợp đồng.
Bảo lãnh bảo hành là việc Ngân hàng - thông qua việc ban hành Thư bảo lãnh, bảo đảm việc thực hiện đúng và đầy đủ các nghĩa vụ liên quan đến "Chất lượng sản phẩm" hoặc/và "Nghĩa vụ bảo hành" của Doanh nghiệp (thường là Nhà thầu/Bên cung cấp dịch vụ/Bán hàng hóa) theo hợp đồng đã ký kết với Bên nhận bảo lãnh (Chủ đầu tư, Bên mua, bên sử dụng dịch vụ). Thư bảo lãnh bảo hành thường được Chủ đầu tư, Bên mua, bên sử dụng dịch vụ yêu cầu Nhà thầu, Bên bán, bên cung cấp dịch vụ phải làm việc với Ngân hàng để phát hành, thay cho việc Chủ đầu tư, Bên mua, bên sử dụng dịch vụ giữ lại một khoản tiền của Giá trị Hợp đồng để đảm bảo phần nào nghĩa vụ bảo lãnh/khắc phục các sai sót hoặc thiệt hại liên quan đến chất lượng sản phẩm, dịch vụ được Nhà thầu, Bên bán, bên cung cấp dịch vụ thực hiện. Thông thường mức giữ lại để đảm bảo cho nghĩa vụ này chiếm khoảng 5% Giá trị Hợp đồng.


Dưới đây, chúng tôi chia sẻ Mẫu Thư bảo lãnh bảo hành để các Bạn đọc tham khảo:

THƯ BẢO LÃNH BẢO HÀNH
LETTER OF WARRANTY GUARANTEE
Số/No....................................
Kính gửi/ Respectfully to:
Công ty TNHH XXX / XXX Limited Company [chủ đầu tư/Investor]
Địa chỉ/Address: [_địa chỉ bằng tiếng Việt__]
[Address in English___]
Căn cứ Thông tư số 07/2015/TT-NHNN ngày 25/06/2015 quy định về bảo lãnh ngân hàng, văn bản sửa đổi, bổ sung Thông tư 07/2015/TT-NHNN (nếu có) và các quy định pháp luật có liên quan;
Pursuant to Circular 07/2015/TT-NHNN dated 25th June 2015 on bank guarantee, and documents revised and supplemented the Circular 07/TT-NHNN (if any) and other related regulations of the laws;
Căn cứ các điều khoản, điều kiện của Hợp đồng giao thầu xây lắp số [___]  ngày [___]/2016 (sau đây gọi là “Hợp đồng”) giữa Công ty TNHH XXX (sau đây gọi là “Chủ đầu tư “) và Công ty TNHH MTV Xây dựng và Thương mại YYY có trụ sở đăng ký tại [___] (sau đây gọi là “Nhà thầu”).
Based on terms and conditions of the Construction and Erection Contract No: [___] dated 10th October 2016 (hereinafter referred to as “Contract”) by and between XXX Limited Company (hereinafter referred to as “The Investor”) and YYY Construction and Commercial one member limited Company, having registered office at [___] (hereinafter referred to as “The Tender”).
Theo đề nghị của Nhà thầu, Chúng tôi - Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh...................có trụ sở đăng ký tại: .................. (sau đây gọi là “Ngân hàng”) đồng ý cấp không hủy ngang cho Nhà thầu Thư bảo lãnh này và cam kết sẽ trả cho Chủ đầu tư một cách vô điều kiện một khoản tiền là: [___] VND (Số tiền bảo lãnh) bằng chữ: [___] đồng, sau khi nhận được:
Based on request of Tender, We – Investment and Development Joint stock Bank of Vietnam - ……….. Branch, having registered office at ………… (hereinafter referred to as “The Bank”) agrees to issue irrevocably this Letter of Warranty Guarantee and undertake shall pay to the Investor without condition(s) a mount of: VND [___] (Amount of guarantee), in word: [___] Vietnam Dong after receiving the followings:  
(i)                      Yêu cầu bằng văn bản của Chủ đầu tư (do người đại diện có thẩm quyền ký), trong đó ghi rõ lý do Nhà thầu đã không thực hiện đúng nghĩa vụ bảo hành theo Điều 5  của Hợp đồng;
Written request of the Investor (signed by the competent representative), in which mentioned clearly the reason that The Tender has not implemented correctly the warranty obligations according to the Article 5 of the Contract;
(ii)          Bản gốc Thư bảo lãnh này;
The original of this Letter of Warranty Guarantee
Trách nhiệm của Ngân hàng theo Thư bảo lãnh này chỉ giới hạn tối đa trong số tiền [___] VND và trách nhiệm này sẽ giảm dần tương ứng với trách nhiệm của Nhà thầu đã thực hiện và bảo lãnh Ngân hàng đã được thực hiện (nếu có).
Limitation of liability of the Bank in this Letter of Warranty Guarantee is only within the amount of VND [___] and this amount shall be pro rata deductible with warranty liability ofwhich the Tender completed and this Letter of Warranty Guarantee has been implemented partly in advance (if any).
Thư bảo lãnh này có hiệu lực kể từ [___]/2016 đến ngày [___]/2017, hoặc từ ngày Chủ đầu tư thanh toán toàn bộ giá trị Hợp đồng của Hợp đồng nêu trên cho Nhà Thầu đến hết ngày cuối cùng của thời hạn bảo hành theo Hợp đồng nêu trên hoặc bất kỳ phụ lục nào liên quan của Hợp đồng đó, tùy theo thời điểm nào đến sau. Thời hạn của Thư bảo lãnh này có thể được gia hạn theo yêu cầu của Nhà thầu và sự chấp thuận của Ngân hàng.
This Letter of Warranty Guarantee has validity from [___] 2016 to [___] 2017, or from the date that the Investor completes to pay all of Contract Value of above Contract to the Tender to the end of last date of warranty period according to above Contract or any of its related Annexes, depending on which date comes later. This Letter of Warranty Guarantee can be extended by the Tender’s request and acceptance of the Bank.  
Mọi yêu cầu thanh toán của Chủ đầu tư liên quan đến Thư bảo lãnh này phải được gửi đến trụ sở của Ngân hàng trong thời gian Thư bảo lãnh còn hiệu lực và trong thời gian làm việc của Ngân hàng (từ 8: 00 đến 17: 00 các ngày từ thứ Hai đến thứ Sáu, trừ các ngày nghỉ Lễ, Tết theo quy định).
All payment request of the Investor related to this Letter of Warranty Guarantee must be sent to the office of the Bank within the validity of this Letter of Warranty Guarantee and in the Bank’s working time (from 8: 00 to 17: 00 daily of the dates from Monday to Friday, except the Holidays according to regulations of the laws).
Thư bảo lãnh này được điều chỉnh và giải thích theo pháp luật Việt Nam. Mọi tranh chấp liên quan đến Thư bảo lãnh này sẽ được đưa ra Toà án Nhân dân có thẩm quyền để giải quyết.
This Letter of Warranty Guarantee is governed and interpreted under the laws of Vietnam. All of arising disputes shall be sent to the competent Court to settle.
Thư bảo lãnh này được lập thành 01 bản duy nhất và chỉ được phép chuyển nhượng khi có sự chấp thuận bằng văn bản của Ngân hàng. Mọi yêu cầu thực hiện nghĩa vụ bảo lãnh phải xuất trình được bản gốc Thư bảo lãnh này.
This Letter of Warranty Guarantee is made into only 01 (one) original and only can be transferred once having written acceptance of the Bank. All requests to implement obligation of guarantee are parallel with showing this Letter of Warranty Guarantee. 


                                         ĐẠI DIỆN NGÂN HÀNG
                                   ON BEHALF OF THE BANK
                            (Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)
                             (Sign, full name and stamp)
 Chia sẻ nếu bạn thấy hữu ích!
Mới hơn
Cũ hơn
Cũ hơn
Next Post

Bài viết liên quan:

Ý kiến bạn đọc (1)

MD-StoTop