Mối quan hệ giữa thân chủ - luật sư được thể hiện qua 03 giai đoạn sau đây...