Tiếp tục tranh luận về khoản 3, điều 19, Dự thảo sửa đổi, bổ sung Bộ Luật hình sự năm 2015 (Dự thảo sửa đổi BLHS 2015)