nghiên cứu và áp dụng án lệ tại Việt Nam, gần đây có phong trào nghiên cứu án lệ (theo hệ thống thông luật của Anh-Mỹ), mong vận vào thực tiễn xét xử của tòa ta. Cái chính người mình muốn án xử phải nhất quán (Rules of consistency law), vì dân luật thành văn (black-letter) đen trắng chỉ có một, và sợ rằng "án ta xử thế nào cũng được”, án lệ đã được áp dụng thế nào tại Việt Nam