Mẫu bảo lãnh hợp đồng – bảo lãnh theo nhu cầu, soạn thảo tài liệu thầu, hồ sơ thầu