8/29/2017

Mẫu bảo lãnh hợp đồng – bảo lãnh theo nhu cầu

 

Description: Mẫu bảo lãnh hợp đồng – bảo lãnh theo nhu cầu, soạn thảo tài liệu thầu, hồ sơ thầu

MẪU BẢO LÃNH HỢP ĐỒNG – BẢO LÃNH THEO NHU CẦU

Mô tả tóm tắt Hợp đồng…………………………………………………………………………….
Tên và địa chỉ của người thụ hưởng ……………………………………………………………
………………………………………………… (người mà tài liệu thầu xác định là Chủ đầu tư).
Chúng tôi đã được thông báo rằng ……………………………………. (sau đâu được gọi là “Người chịu trách nhiệm”) là Nhà thầu của các ông theo Hợp đồng này, yêu cầu họ có bảo lãnh thực hiện hợp đồng.

Mẫu bảo lãnh hợp đồng – bảo lãnh theo nhu cầu, soạn thảo tài liệu thầu, hồ sơ thầu


Theo yêu cầu của người chịu trách nhiệm, chúng tôi (tên ngân hàng) ………………………. theo đây câm kết thanh toán không hủy ngang cho các ông, người thụ hưởng/Chủ đầu tư một số tiền hoặc những số tiền toàn bộ không quá số tiền ……………………………….. (“số tiền được bảo lãnh”, bằng chữ: …………………………) khi chúng tôi nhận được yêu cầu bằng văn bản và bản trình bày viết của ông nói rằng:
        (a) Người chịu trách nhiệm vi phạm trách nhiệm của mình theo Hợp đồng, và
        (b) Nội dung mà người chịu trách nhiệm vi phạm

[Theo bản sao có công chứng biên bản nghiệm thu toàn bộ công trình mà chúng tôi nhận được theo điều 10 của các Điều kiện Hợp đồng, số tiền được bảo lãnh này sẽ được giảm ……% và chúng tôi sẽ thông báo ngay cho ông rằng chúng tôi đã nhận được chứng nhận này và đã giảm số tiền bảo lãnh thích hợp] (1) 

Bất cứ nhu cầu thanh toán nào cũng phải có chữ ký của {bộ trưởng, giám đốc} của các ông mà chữ ký đó phải được các ngân hàng của các ông hoặc phòng công chứng chứng thực. Nhu cầu và biên bản đã được chứng thực này phải được chúng tôi nhận tại văn phòng này vào hoặc trước (thời hạn 70 ngày sau hạn dự kiến thời hạn xác định các hư hỏng của công trình) ………………….…. (ngày hết hạn), khi bảo lãnh này hết hạn và sẽ được trả cho chúng tôi.
.........[Còn nữa]......…………………………………………………………………………

(1): Khi soạn thảo Tài liệu thầu, người soạn thảo cần xác định xem liệu có đưa đoạn văn ở trong ngoặc [] vào không.


Để nhận được chi tiết “Mẫu bảo lãnh hợp đồng - bảo lãnh theo nhu cầu”, vui lòng comment địa chỉ mail ở cuối bài viết.
Mới hơn
Cũ hơn
Cũ hơn
Next Post

Bài viết liên quan:

Ý kiến bạn đọc (1)

MD-StoTop