8/29/2017

Mẫu bảo lãnh hợp đồng – Giấy bảo đảm

 

Description: Mẫu bảo lãnh hợp đồng – Giấy bảo đảm, bảo lãnh thực hiện hợp đồng, bảo lãnh hợp đồng, các biện pháp bảo lãnh thực hiện hợp đồng, bảo lãnh thanh toán, bảo lãnh tạm ứng, bảo lãnh số tiền giữ lại


MẪU BẢO LÃNH HỢP ĐỒNG – GIẤY BẢO ĐẢM
Mô tả tóm tắt Hợp đồng…………………………………………………………………………….
Tên và địa chỉ của người thụ hưởng ……………………………………………………………
………………………………………………… (Cùng với những người thừa kế và thụ hưởng, tất cả như đã được xác định trong hợp đồng là Chủ đầu tư).


Bằng Giấy bảo lãnh này, (tên và địa chỉ của Nhà thầu) ……………………………………. (người là Nhà thầu theo Hợp đồng này) là người chịu trách nhiệm và (tên và địa chỉ của người bảo lãnh) là người bảo lãnh được duy trì không thể hủy ngang và rang buộc chặt chẽ với người thụ hưởng bằng tổng số tiền ………………………………. (“Số tiền theo giấy bảo lãnh”) bằng chữ ………………………) cho việc thực hiện đúng toàn bộ nghĩa vụ và trách nhiệm này của người chịu trách nhiệm theo Hợp đồng. {Số tiền bảo lãnh này sẽ được chiết khấu ……% khi phát hành chứng nhận bàn giao toàn bộ công trình theo Điều 10 của các Điều kiện của Hợp đồng} (1).
Giấy bảo lãnh này sẽ có hiệu lực từ ngày khởi công như đã quy định trong Hợp đồng.
Đối với sự không đáp ứng của người chịu trách nhiệm trong việc thực hiện bất cứ nghĩa vụ Hợp đồng nào, hoặc do xảy ra bất cứ sự việc hoặc trường hợp nào đã được liệt kê tại khoản 15.2 của các Điều kiện của Hợp đồng, người bảo lãnh sẽ phải làm thỏa mãn và trả tiền cho những thiệt hại mà người thụ hưởng phải chịu do sự không đáp ứng, sự việc hoặc trường hợp đó,(2). Tuy nhiên, toàn bộ trách nhiệm của người bảo lãnh phải không được quá số tiền theo Giấy bảo lãnh. 

.........[Còn nữa]......…………………………………………………………………………(1) Khi soạn thảo tài liệu thầu, người biên soạn phải xác định liệu có đưa vào đoạn văn lựa chọn đã trình bày trong dấu ngoặc đơn {} hay không;
(2) Bổ sung: {và không được quyền thực hiện các nghĩa vụ của người chịu trách nhiệm theo Hợp đồng}
Hoặc: {hoặc theo lựa chọn của người bảo lãnh (sẽ được thực hiện bằng văn bản trong vòng 42 ngày nhận được khiếu nại nêu rõ sự không đáp ứng) thực hiện các nghĩa vụ cảu người chịu trách nhiệm theo Hợp đồng}.


Để nhận được chi tiết “Mẫu bảo lãnh hợp đồng – Giấy bảo đảm”, vui lòng comment địa chỉ mail ở cuối bài viết.

Mới hơn
Cũ hơn
Cũ hơn
Next Post

Bài viết liên quan:

Ý kiến bạn đọc

MD-StoTop