Mẫu bảo lãnh thầu (Hợp đồng FIDIC), bảo lãnh thầu bảo đảm cho những nội dung gì,