9/10/2017

Các điều khoản hợp đồng được FIDIC khuyến nghị sửa đổi

 

Các  điều khoản hợp đồng được FIDIC khuyến nghị sửa đổi

Tại cuốn Điều kiện hợp đồng cho Dự án EPC/Chìa khóa trao tay – Phiên bản Tiếng Việt sửa đổi bổ sung năm 2016, do Nhà xuất bản Xây dựng phát hành, có đề cập đến Bản ghi nhớ hướng dẫn của FIDIC cho Người sử dụng cuốn Điều kiện hợp đồng 1999 ngày 01/4/2013. Trong đó một số Điều, Khoản được đề cập, dẫn chiếu hoặc khuyến nghị sửa đổi, bổ sung, thay thế. Để có cơ sở tham chiếu, tìm hiểu và nghiên cứu; ikienthuc.com trích dẫn nội dung các Điều, Khoản nêu trên để Quý bạn đọc cùng chia sẻ, tham khảo; cụ thể như dưới đây:


1. Khoản 14.6 [Cấp Chứng nhận thanh toán tạm]: 

Sẽ không có khoản tiền nào được thanh toán cho đến khi Chủ đầu tư đã nhận và chấp thuận Bảo Lãnh thực hiện Hợp đồng. Sau đó, trong vòng 28 ngày sau khi nhận được Đề nghị thanh toán và các tài liệu bổ trợ, Nhà tư vấn phải cấp Chứng nhận thanh toán tạm cho Chủ đầu tư nêu rõ số tiền nào mà Nhà tư vấn xác định rõ rang là đến hạn thanh toán, cùng với các chi tiết chứng minh. (hết đoạn đầu tiên)

2. Khoản 14.7 [Thanh toán]: 

b. khoản tiền được xác nhận trong mỗi Chứng nhận thanh toán tạm trong vòng 56 ngày sau khi Nhà tư vấn nhận được Đề nghị thanh toán và các tài liệu bổ trợ, và
3. Khoản 20.4 [Đạt được Quyết định của Ban Phân xử Tranh chấp]:
4. Khoản 20.5 [Hòa giải]:
5. Khoản 20.6 [Trọng tài]:

6. Khoản 20.7 [Không tuân thủ Quyết định của Ban Phân xử Tranh chấp]: 

Trong trường hợp mà:
(a) Không bên nào đưa ra thông báo không thỏa mãn trong thời gian được quy định tại Khoản 20.4 [Đạt được Quyết định của Ban Phân xử Tranh chấp],
(b) Quyết định có liên quan của Ban Phân xử Tranh chấp (nếu có) là cuối cùng và ràng buộc, và 
(c) Một bên không tuân thủ quyết định này,
Thì Bên kia, trong khi không làm phương hại đến các quyền lợi khác mà họ có thể có, có thể tự đưa việc không tuân thủ này lên trọng tài phân xử theo Khoản 20.6 [Trọng tài], Khoản 20.4 [Đạt được Quyết định của Ban Phân xử Tranh chấp] và Khoản 20.5 [Hòa giải] sẽ không được áp dụng cho việc này.

Chú ý: FIDIC khuyến nghị thay đổi toàn bộ Khoản 20.7 bằng nội dung sau:

“Trong trường hợp một Bên không tuân thủ bất kỳ quyết định nào của Ban phân xử tranh chấp, bất kể đó là quyết định rang buộc hay cuối cùng và rang buộc, thì Bên kia có thể, không làm ảnh hưởng đến các quyền lợi khác mà Bên đó có thể được hưởng, tham khảo việc không tuân thủ đó theo Khoản 20.6 [Trọng tài] để tóm tắt hoặc giải quyết, nếu phù hợp, Khoản 20.4 [Đạt được quyết định của Ban phân xử tranh chấp] và Khoản 20.5 [Hòa giải] không áp dụng cho việc này.

Các Khoản trên được đề cập đến ở góc độ nào ? và được FIDIC khuyến nghị sửa đối, bổ sung hay thay thế như thế nào? Quý bạn đọc XEM THÊM tại đây.

Ý kiến bạn đọc

MD-StoTop