Hiểu thế nào cho đúng về Hợp đồng tổng thầu EPC/Turnkey, Trong thực tế, nhiều người vẫn có thói quen, và đôi khi "cố ý" sử dụng cụm từ Hợp đồng tổng thầu EPC để chỉ những hợp đồng có giá trị lớn (rất lớn) hoặc phạm vi công việc rộng. Tuy nhiên, việc sử dụng cụm từ như vậy là không đúng với cách thức phân loại hợp đồng tổng thầu EPC. Việc sử dụng không chính xác chủ yếu do sự hiểu chưa đúng bản chất hợp đồng EPC, và đôi khi còn bởi sự cố ý sử dụng thuật ngữ "hợp đồng EPC" để làm tăng giá trị của mình đối với đối tác, hoặc truyền thông chính thống hoặc không chính thống.