Quản lý dự án là gì? Các mô hình tổ chức quản lý dự án phổ biến?, phạm vi của Quản lý dự án bao gồm: (i) lập kế hoạch, (ii) tổ chức thực hiện dự án, và (iii) quản lý, giám sát quá trình thực hiện dự án; nhằm đảm bảo 3 yêu cầu mà Dự án phải đạt được: (1) đúng thời gian (tiến độ), (2) trong phạm vi ngân sách, và (3) đảm bảo chất lượng và mục tiêu của dự án.