Cũng giống như việc công nghệ đã làm gián đoạn và biến đổi hầu hết các lĩnh vực hoạt động của con người, điều này cũng không khác nhiều khi nói về việc công nghệ thay đổi các hoạt động trong thể chế pháp lý như tòa án. Giải quyết tranh chấp trực tuyến - sự chyển đổi trong kỷ nguyên số