Thử thách 365 ngày với tiếng Anh - ngày 1; biên dịch tiếng Anh, tiếng Anh văn học, giữ nét thi ca Trung Quốc cổ trong bản dịch tiếng Anh