Một số động từ tri giác dễ nhầm lẫn khi sử dụng: to know, to realize, to recognize, to understand, phân biệt các từ tiếng Anh dễ nhầm lẫn, các từ tiếng Anh thường sử dụng sai, từ điển Anh - Việt, từ điển Việt - Anh