Thử thách 365 ngày với tiếng Anh - Ngày 5 - Ngữ cảnh, ngữ vực và dịch thuật; context, register & translation, translation and language: linguistic, theories, explained